Disiplin Yönetmeliği

 

 

 

DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

                 

BİRİNCİ BÖLÜM – Genel Hükümler

 

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Olympos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulubü Derneği Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere, Yasaya ve Dernek Tüzüğüne  uygun olarak hazırlanmıştır. Dernek üyeliğiyle bağdaşmayan olayları, durumları, tutumları, söz, yazı ve eylemleri izlemek, önlemek ve sakıncalı olduğu saptananlar hakkında uyulacak yöntemle sorumluları için uygulanacak yaptırımları belirleyerek Derneğin onurunu, saygınlığını korumak ve yüceltmektir.

 

KAPSAM

Madde 2- Yönetmelik Olympos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulubü Derneği’ne kayıtlı tüm üyeleri kapsar.

 

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI İLE  İLGİLİ GENEL İLKELER

Madde 3- Disiplin cezaları; üyelerden, Olympos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulubü Derneği tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten, gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir.

 

Suçların ve cezaların tanımlanmış olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü ikinci kez cezalandırılamaz.

 

Hakkında kovuşturma açılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM – Disiplin İşlerinde Yetkili Kurullar ve İşlevleri

 

DİSİPLİN İŞLERİNDE YETKİ

Madde 4- Disiplin işlerinde yetkili kurullar Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’dur. İtiraz edilen cezalar Genel Kurul’un kararıyla kesinleşir.

 

DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU VE YETKİLERİ

Madde 5- Dernek Tüzüğünün 11.maddesi gereğince, 3 (üç) asıl, 3(üç) yedek üyeden oluşan dernek Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için, daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Disiplin Kuruluna seçilen asil üyeler, Dernek Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman olarak görev alırlar. Bir önceki dönemden devreden dosya ve işlerin olup olmadığı gözden geçirilir. Kurulun yapacağı toplantıların tarihi ve düzeni belirlenir. Seçilenler arasında bir önceki dönem Disiplin Kurulu üyelerinden kimse yoksa, bilgi almak üzere, eski Kurul Başkanı toplantıya davet edilir. Kurul, elindeki işler konusunda hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna, dönem sonlarında ise Genel Kurula sunar.

Disiplin Kurulunun toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz olarak katılmadığı diğer iki üye tarafından tutanakla tespit edilen asıl üyenin üyeliği düşer. Kurul üyeliklerinde bu veya başka bir nedenle boşalma olduğu taktirde, yedek üyeler sırasıyla Kurula davet edilir. Buna rağmen Kurul üye sayısı üç kişinin altına düşerse,

Olağanüstü Genel Kurul yeni bir Disiplin Kurulu seçmek üzere Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir.  Disiplin Kurulu, ancak, önüne gelen olay ve konular hakkında karar vermek yetkisine sahiptir.  Seçilmiş Kurullar hakkında, görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle ceza kararı verilemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Disiplin Suçları Bildirim ve Cezalar 

Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak disiplin suçu işleyen üyelere yaptığı eylem ve işlediği soruşturulan disiplin suçunun ağırlığına göre yazılı uyarı cezası, kınama cezası veya dernekten geçici ya da kesin ihraç cezası verilebilir.

 

 

YAZILI UYARI CEZASI 

Madde 6- Yazılı uyarı cezası; hakkında suçlama yöneltilen üyeye; Dernek üyeleri, üçüncü kişiler ve Dernek birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi ve görevleri konusunda uyarılmasıdır.

 

Bu ceza, aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:

 

 • Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunan üyelere.
 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara.
 • Disiplin Kuruluna sevk edilmiş üye hakkındaki karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunanlara.

 

KINAMA CEZASI

Madde 7–  Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir.

 

Bu ceza aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir.

 

 • Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenler hakkında,
 • Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlar hakkında,
 • Dernek mallarına, tesislerine ve Derneğe ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli taksir yoluyla maddi zarar verenler hakkında, (Derneğin, verilen zararın tahsili için yasal yollara başvurma kakı saklıdır.)
 • Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunan veya olay çıkartan üyelerden yazılı uyarıyla cezalandırılmalarının sonuç doğurmayacağı kanaatine varılan üyeler hakkında.

 

DERNEKTEN İHRAÇ CEZASI

Madde 8- Dernekten ihraç cezası, bir üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılması kararıdır. İhraç cezası geçici ihraç ve kesin ihraç olarak iki türlüdür. Geçici ihraç,  hakkında ceza verilen üyenin üç ay ile bir yıl arasında bir süreyle dernek üyeliğinden uzaklaştırılmasıdır. Kesin ihraç cezası, alınan bu kararın Genel Kurul tarafından onaylanması ile Dernek yönünden geçerli sayılır. Bu amaçla, konunun görüşülmesi için, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine madde eklenir. Ceza kararının açıklanması ile Genel Kurul kararının verilmesi arasında geçecek sürede, hakkında ihraç kararı verilmiş üyenin Dernekle ilişkisi askıda kabul edilir.

 

İhraç cezaları aşağıdaki durumlarda uygulanır:

 

 

 1. GEÇİCİ İHRAÇ

 

 • Derneğin onur ve itibarını sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunanlar hakkında,
 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davrananlar hakkında.
 • Yaptığı eylem ve davranışları ve işlediği suçlar nedeniyle genel kamuoyunda hakkında olumsuz kanaat oluşan ve Dernek üyeliğinin devamı halinde benzer kanaatin, Dernek topluluğunu da kapsayabileceği durumlarda, buna neden olan  üyeler hakkında.

 

 1. KESİN İHRAÇ

 

 • Genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar ve yasalara göre Derneklere üye olma hakkını yitirmiş olanlar hakkında, (Bu durumda, Genel Kurul

Kararı beklenilmeden  üyelik ilişkisine Yönetim Kurulu tarafından son verilir.) • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davranarak Derneğin önemli oranda maddi veya manevi zarara uğramasına neden olanlar hakkında.

 • Aynı nitelikteki suçu bilinçli olarak yineleyen, Dernek topluluğuna zarar vermeyi alışkanlık haline getiren ve topluluğa kazanılamayacağına kanaat getirilenler üyeler hakkında.
 • Derneğin onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunan, söz, yazı, davranış ve eylemleriyle bu durumu açıktan açığa sürdüren üyeler hakkında.

 

CEZALARDA UYUM VE SUÇUN TEKRARI

Madde 9- Disiplin suçlarına uygulanacak cezaların taktiri Disiplin Kuruluna aittir.  Kurul, taktir hakkının gerekçesini kararında açıklar. Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Suça konu aynı eylemi, zaman aşımı süresi içerisinde, tekrarlayan üyeler hakkında bir üst ceza verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Disiplin Yargılaması

 

GENEL KURAL

Madde 10- Disiplin yargılaması işlemleri soruşturma ve kovuşturma olarak iki bölümdür.

 

SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI VE ZAMAN AŞIMI

Madde 11- Madde 12 ve 13’de belirtilen bildirimin Disiplin Kurulu’na iletildiği tarihten itibaren Kurul, 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlamak zorundadır.

Soruşturma, eylem ve davranışın veya Kurula sevk nedeni olan olayın, kovuşturulmasına gerek olup olmadığı kararını kapsar.

Kurul önüne gelen olayda aşağıdaki durumlarda yapacağı ön inceleme ile kovuşturmaya gerek olmadığı kararını dosya üzerinden verebileceği gibi, ilgili kişinin savunmasını aldıktan veya konu hakkında ilgililerden ek bilgi topladıktan sonra da verebilir:

 1. Eylemin, yukarıda 6, 7 ve 8. maddelerde tanımlanan suçlara uymadığı açıkça belli ise,
 2. Suça konu eylem ve olayın üzerinden iki yıldan fazla süre geçmişse.

 

BİLDİRİM

Madde 12- Bildirim, herhangi bir kişinin Yönetim Kuruluna ve/veya doğrudan Disiplin

Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu Dernek üyesinin yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği ile hakkında bildirimde bulunulan üyenin kimliği, bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirime konu olayın tarihinin belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların eklenmesi zorunludur.

 

Madde 13- Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile Derneğin onur ve itibarını sarsıcı, Derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını  Disiplin Kurulundan  isteyebilir.

Denetleme Kurulu da, incelediği konular ve denetimlerde ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak sorumlular hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir.

 

SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 14- Disiplin Kurulu, 11nci madde gereğince soruşturmasını tamamlayarak konunun derinliğine araştırılması gerektiği kanaatine varırsa olay veya bildirimle ilgili olarak kovuşturma başlatılması kararı verir ve kovuşturmayı başlatır.

 

Hakkında kovuşturma başlatılması uygun görülen kişiye, soruşturma kararı ve bildirim  konusu; açık ve anlaşılır bir biçimde, yazılı ve gizli olarak, 7 (yedi) gün içinde, Kurul Başkanının imzasıyla bildirilir. Suçlanan üyeden, tebliğ tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde savunmasını ve varsa kanıtlarını Kurula bildirmesi istenir. İlgili üye, haklı gerekçeler göstererek 15 (on beş) günü geçmemek üzere ek savunma süresi isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan üyenin sözlü anlatımlarına da başvurulabileceği gibi, birden fazla savunması da istenebilir.

Suçlananın yanıtından sonra, ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (on beş) günlük sürenin bitiminden sonraki  20 (yirmi) gün içinde Disiplin Kurulu kararını yazılı olarak verir ve Yönetim Kurulu’na bildirir. Ancak, suçlama birden fazla konuyu veya kişiyi kapsıyorsa ve inceleme için de buna bağlı olarak 15 günden daha fazla zamana ihtiyaç duyuluyorsa süre  Disiplin Kurulu’nun kendisinin vereceği gerekçeli kararla en fazla 20 gün daha uzatılabilir.

Disiplin Kurulu, kendisine gelen dosyaları kovuşturma kararı tarihinden itibaren dört ay içerisinde karara bağlamak zorundadır.

Disiplin Kurulu kararları, bildirim konusu olayın özetlenmesi, savunmanın özetlenmesi, gerekçenin açıklanması ve sonuç bölümlerinden oluşur. Kararın sonuç bölümünde, Disiplin kuruluna sevk edilen üye hakkında 6, 7 ve 8. maddelerde yazılı cezalardan birisi verilebileceği gibi, aklanma kararı da verilebilir.

 

Verilen kararın ilgiliye bildirimi ve varsa cezanın uygulaması, Yönetim Kurulu’nun görevidir.

 

SORUŞTURMADA YÖNTEM

Madde 15- Kurul, önceden belirlediği tarihlerde toplanır. Disiplin Kurulunu, Yönetim Kurulunu da toplantıya çağırabilir. Toplantı Başkan tarafından açıldıktan sonra Kurul Sekreteri, Kurula yapılan başvuruları / bildirimleri ve sevk konularını özetler.

 

Kurul, yapılan başvurularla ilgili olarak yapacağı soruşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemelerini nasıl yapacağını kendisi belirler. Gerekli görürse üyelerden birisini yapacağı soruşturma ve kovuşturmada raportör üye olarak atayabilir. Kurul, suçlanan üye hakkında kovuşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varırsa kararını gerekçesi ile birlikte, ilgililere iletilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Bu karara karşı, bir hafta içerisinde, bildirimde bulunan veya Yönetim Kurulu itiraz edebilir. İtiraz üzerine Disiplin Kurulu konuyu ilk toplantısında yeniden gündemine alarak görüşür. Yeniden görüşme üzerine verilen karar kesindir.

 

Disiplin Kurulu soruşturma yapılmasına gerek görürse, bunu yazılı olarak kararlaştırır ve  Kurul, 14 ncü madde gereklerini yerine getirmek üzere çalışmalarına başlar.

Kurul, olayla ilgili lehte ve aleyhte tüm kanıtları ve belgeleri toplar. Gerekirse tanık dinleyebilir. Sanığının sözlü savunmasına başvurabilir. Sanık sözlü savunma yapmak istediği taktirde bu talep dikkate alınır. Sözlü anlatımlar, tutanağa bağlanır ve altı Kurul üyeleri ve suçlanan tarafından imzalanır.

Soruşturma sırasında ilgililere yapılacak bildirimler, Tebligat Yasasının öngördüğü kurallar dikkate alınarak yapılır. Özel kuryeler vasıtasıyla yapılan tebligatlar geçerlidir.

Disiplin Kurulu karara bağlayacağı başvuru ve dosyalar hakkında, Dernek Hukuk

Danışmanının görüşlerini alır ve gerekli görürse toplantılarına davet eder.

Disiplin Kurulu, Derneğin diğer organlarının görev ve sorumluluk alanlarına tecavüz oluşturacak şekilde soruşturma ve kovuşturma yapamaz.

Disiplin Kurulu, soruşturma ve kovuşturmada  Denetleme Kurulu raporlarını dikkate almak ve Genel Kurul kararlarına bağlı kalmak  zorundadır.

Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır.

Üyenin Disiplin Kurulu’ na sevkine neden olan olay veya eylemin üzerinden 30 ay geçtiği halde bir karara varılamamışsa, suç ceza zaman aşımına uğramış sayılır. Bu gibi durumlarda, eylem zaman aşımına uğradığından karar verilmesine yer olmadığı kararı verilerek dosya kapatılır. Durum Yönetim Kuruluna bildirilir.

 

DİSİPLİN KURULU KARARINA İTİRAZ

Madde 16- Hakkında Disiplin Kurulu tarafından ceza verilen üye, bu karara Genel Kurulda itiraz edebilir. İtiraz, ilk Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere, on gün içerisinde, Yönetim Kuruluna verilecek dilekçe ile yapılır. Genel Kurulda Divan Başkanlığı oluştuğunda, Yönetim Kurulu itiraz dosyasını Divan Başkanına verir. İtiraz dosyasında ilgilinin/ ilgililerin itiraz dilekçesi/dilekçeleri ve Disiplin Kurulu kararı/kararları bulunur. Genel Kurul gerek görürse ilgiliyi dinleyebilir. İlgili dinlenmediği taktirde, itiraz dilekçesinin okunması ile yetinilir. İtiraz üzerine Genel Kurulda oylama yapılır. Genel Kurulun ilgilinin talebi konusundaki kararı kesindir. Genel Kurul kararına kadar Disiplin Kurulunun verdiği karar geçerlidir. Genel Kurul, Disiplin Kurulunun kararını kaldırdığı taktirde, üye hakkında yapılan işlemler iptal edilerek dosyası ve özlük hakları eski hale getirilir.

 

DİSİPLİN CEZA KAYDININ SİLİNMESİ

Madde 17- Disiplin cezası almış olan üyeler, belirlenen süreler içerisinde başka bir disiplin cezası almamış olmaları koşuluyla, ceza kararının verildiği tarihten itibaren; yazılı uyarı cezalarında 18 ay, kınama cezalarında 24 ay, geçici ihraç cezalarında 30 ay geçtikten sonra dosyalarından ceza kararlarının çıkartılmasını isteyebilirler. Talep üzerine, ilgilinin dosyasından verilmiş olan ceza kararı çıkartılır ve ceza ile ilgili her türlü kayıt silinir.  Dernekten kesin olarak ihraç edilmiş olanlar, ceza kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

 

CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Madde 18- Yönetim Kurulu, Dernek Hukuk Danışmanının görüşünü alarak yapacağı değerlendirme sonucunda, bu yönetmelikte öngörülen suça konu eylemlerin, ayrıca Türk Ceza Yasasına göre de suç niteliği taşıdığı sonucuna varırsa, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunur.

 

UYGULANACAK  GENEL HÜKÜMLER

Madde 19- Bu yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni

Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

  

DOSYALAMA

Madde 20- Disiplin Kuruluna ait dosyalar Yönetim Kurulu Sekreter üyesi tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.